1410168079_19059Gemi ipoteği sicile kayıtlı bir gemi veya payı üzerinde tesis olunan ve alacaklıya gemi veya payı sattırarak bedelinden alacağını öncelikle almak yetkisini veren sınırlı bir aynî haktır.

Bir alacağı teminat almak için gemi üzerinde ipotek kurulabilir. Gemi ipoteği alacaklıya alacağının gemi bedelinden alma yetkisi verir. Sicile kayıtlı gemilerin sözleşmeye dayalı rehni sadece gemi ipoteği yolu ile sağlanır. İpotek ile temin edilecek alacak muayyen veya hiç olmazsa tayini mümkün bir alacak olmalıdır. İleride doğabilecek veya şarta ya da kıymetli evraka bağlı alacak için de ipotek kurulabilir.

Gemi ipoteğinin kurulması için geminin maliki ile alacaklının gemi ipoteği kurulması hususunda anlaşmaları ve ipoteğin gemi siciline tescil edilmesi şarttır (TTK m. 1015).

İpotek sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce onaylanması gerekir. İpotek kurulması hakkındaki anlaşma, sicil müdürlüğünde de yapılabilir. Bu şekillerden birine uygun olarak yapılmayan ipotek anlaşması geçersizdir.

Gemi ipoteği ile ilgili olarak tarafımızca aşağıda belirtilen hizmetler sağlanmaktadır.

1. Hukuki Danışmanlık Kapsamında Verilecek Hizmetler

 • Banka ile müşteri arasında imzalanacak olan kredi sözleşmesinin denizcilik riskleri bakımından incelenmesi ve Banka’nın bu konuda bilgilendirilmesi.
 • Geminin tekne ve P&I sigortalarının incelenmesi ve kapsam dışında kalan hususlar bakımından bankanın bilgilendirilmesi.
 • Gemi inşa ve gemi alım satım sözleşmelerinin banka riskleri açısından incelenmesi.
 • Müşterinin teminat olarak göstermesi durumunda uzun dönemli çarter parti sözleşmelerinin incelenmesi ve geminin gelecekteki operasyonu ile ilgili olarak bankanın bilgilendirilmesi.
 • Müşteri tarafından sunulacak diğer belgelerin bankanın talebi üzerine incelenmesi.
 • Gemi ipoteği anlaşmasının hazırlanması ya da incelenmesi.

2. Gemi Sicil Müdürlüğü Nezdinde Verilecek Hizmetler

 • Gemi sicili nezdinde gemi üzerinde herhangi bir hukuki sınırlama olup olmadığının tetkiki.
 • Gemi İpoteğinin gemi sicil müdürlüğü nezdinde tesisisin sağlanması.

3. Yabancı Gemi Siciline Tescilli Gemiler için Verilecek Hizmetler

 • Geminin bayrak devleti nezdinde gerekli olabilecek hukuki danışmanlık hizmetinin sağlanması.
 • Tescil ülkesinin hukuk rejimine dair bilgilendirme ve tescil ülkesinin sicilinde gerekli işlem ve sorgulamaların yapılmasının temini.

4. İpotek Tesis edildikten sonra verilecek Hizmetler

Bankanın kredi sözleşmesinden ve Türk Ticaret Kanunu’ndan doğan haklarının kullanılması bakımından hukuki hizmet ve destek sağlanması, gerekli ihbar ve bildirimlerin yapılması ve mahkemeye yapılacak müracaatlar.

Bu kapsamda özellikle aşağıdaki riskler yönünden verilecek hukuki hizmetler yer almaktadır.

 • Geminin durumunun donatanın işletme tarzı ya da üçüncü kişilerin müdahalesi nedeniyle kötüleşmesi.
 • Geminin zıyaı ya da hasar uğraması.
 • Gemi üzerinde kanuni rehin hakkına sahip ve gemi ipoteğinden önce gelen ” gemi alacaklıları”nın ortaya çıkması.
 • Gemiye başka bir ülkede el konulması.