Sizin için profesyonel çözümler üretiyoruz

İPOTEK TESİSİ VE TESCİLİ

Tapu İş ve İşlemleri Kapsamında;

 • Kredi teminatı olarak gösterilen taşınmaz malların hukuki durumunun Tapu Sicil Müdürlüklerinde araştırılması ve belgelendirilmesi (Takyidat yazısı alınması),
 • İpotek için banka ve ya diğer kuruluşlar adına Resmi Senet taslağının düzenlenmesi,
 • Tapu Müdürlüğündeki İpotek işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ticari kredilerin güvencesi olan taşınmazlar üzerindeki ipotek işlemlerinin dönemsel olarak incelenerek rapor edilmesi,
 • Banka ve ya diğer kuruluşlar tarafından hazırlanan Resmi Senet taslağının ve ilgili belgelerin hukuki incelenmesinin yapılması ve ön uygunluk onayının verilmesi,
 • İpotek işlemlerinin Banka ve ya diğer kuruluşlar tarafından yapılması hallerinde Tapu Müdürlüğünce düzenlenen Resmi Senedin ve İpotek Belgesinin hukuki kontrolünün yapılması ve son uygunluk onayının verilmesi,
  Satış, ipotek fekki, kira şerhi gibi diğer tapu iş ve işlemlerinin yapılması.

Hazırlık ve işlem süresi;

İş talepleri; işlem belgelerinin tam ve eksiksiz olarak AVİ’ye ulaşmasından itibaren en kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.

Bu kapsamda;

 • İpotek işleminin ön uygunluk incelemesi, belgelerin eksiksiz ve tam olarak ulaşmasından itibaren yaklaşık 20 dakika içerisinde,
 • İpotek işleminin resmi senetlerinin hazırlanması ve ön uygunluk incelenmesi, belgelerin eksiksiz ve tam olarak ulaşmasından itibaren yaklaşık 30 dakika içerisinde,
 • Tapu Müdürlüklerindeki ipotek işlemi ise randevu saati itibariyle yaklaşık 20 dakikada gerçekleştirilmektedir.

GEMİ İPOTEĞİ

1410168079_19059Gemi ipoteği sicile kayıtlı bir gemi veya payı üzerinde tesis olunan ve alacaklıya gemi veya payı sattırarak bedelinden alacağını öncelikle almak yetkisini veren sınırlı bir aynî haktır.

Bir alacağı teminat almak için gemi üzerinde ipotek kurulabilir. Gemi ipoteği alacaklıya alacağının gemi bedelinden alma yetkisi verir. Sicile kayıtlı gemilerin sözleşmeye dayalı rehni sadece gemi ipoteği yolu ile sağlanır. İpotek ile temin edilecek alacak muayyen veya hiç olmazsa tayini mümkün bir alacak olmalıdır. İleride doğabilecek veya şarta ya da kıymetli evraka bağlı alacak için de ipotek kurulabilir.

Gemi ipoteğinin kurulması için geminin maliki ile alacaklının gemi ipoteği kurulması hususunda anlaşmaları ve ipoteğin gemi siciline tescil edilmesi şarttır (TTK m. 1015).

İpotek sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce onaylanması gerekir. İpotek kurulması hakkındaki anlaşma, sicil müdürlüğünde de yapılabilir. Bu şekillerden birine uygun olarak yapılmayan ipotek anlaşması geçersizdir.

Gemi ipoteği ile ilgili olarak tarafımızca aşağıda belirtilen hizmetler sağlanmaktadır.

1. Hukuki Danışmanlık Kapsamında Verilecek Hizmetler

 • Banka ile müşteri arasında imzalanacak olan kredi sözleşmesinin denizcilik riskleri bakımından incelenmesi ve Banka’nın bu konuda bilgilendirilmesi.
 • Geminin tekne ve P&I sigortalarının incelenmesi ve kapsam dışında kalan hususlar bakımından bankanın bilgilendirilmesi.
 • Gemi inşa ve gemi alım satım sözleşmelerinin banka riskleri açısından incelenmesi.
 • Müşterinin teminat olarak göstermesi durumunda uzun dönemli çarter parti sözleşmelerinin incelenmesi ve geminin gelecekteki operasyonu ile ilgili olarak bankanın bilgilendirilmesi.
 • Müşteri tarafından sunulacak diğer belgelerin bankanın talebi üzerine incelenmesi.
 • Gemi ipoteği anlaşmasının hazırlanması ya da incelenmesi.

2. Gemi Sicil Müdürlüğü Nezdinde Verilecek Hizmetler

 • Gemi sicili nezdinde gemi üzerinde herhangi bir hukuki sınırlama olup olmadığının tetkiki.
 • Gemi İpoteğinin gemi sicil müdürlüğü nezdinde tesisisin sağlanması.

3. Yabancı Gemi Siciline Tescilli Gemiler için Verilecek Hizmetler

 • Geminin bayrak devleti nezdinde gerekli olabilecek hukuki danışmanlık hizmetinin sağlanması.
 • Tescil ülkesinin hukuk rejimine dair bilgilendirme ve tescil ülkesinin sicilinde gerekli işlem ve sorgulamaların yapılmasının temini.

4. İpotek Tesis edildikten sonra verilecek Hizmetler

Bankanın kredi sözleşmesinden ve Türk Ticaret Kanunu’ndan doğan haklarının kullanılması bakımından hukuki hizmet ve destek sağlanması, gerekli ihbar ve bildirimlerin yapılması ve mahkemeye yapılacak müracaatlar.

Bu kapsamda özellikle aşağıdaki riskler yönünden verilecek hukuki hizmetler yer almaktadır.

 • Geminin durumunun donatanın işletme tarzı ya da üçüncü kişilerin müdahalesi nedeniyle kötüleşmesi.
 • Geminin zıyaı ya da hasar uğraması.
 • Gemi üzerinde kanuni rehin hakkına sahip ve gemi ipoteğinden önce gelen ” gemi alacaklıları”nın ortaya çıkması.
 • Gemiye başka bir ülkede el konulması.

UÇAK VE HAVA ARACI İPOTEĞİ

airplane-vector-model2Türk hukukunda hava araçları üzerinde ipotek tesis edilmesi hususu, mevzuatta Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 69 ve devamı maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

Türk hukukunda taşınır bir mal üzerinde rehin kurulması, kural olarak, bu taşınır malın alacaklıya veya temsilcisine teslim edilmesi koşuluna bağlanmıştır (MK m. 939). Bu koşul, bazı hâllerde taşınır malların güvence olarak gösterilmesine engel teşkil eder.

Bir hava aracı üzerinde rehin hakkının nasıl kurulacağı hususu Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 70. maddesinde düzenlenmiştir.

Bu maddeden de anlaşılacağı üzere, bir hava aracı üzerinde hava aracı ipoteğinin tesis edilebilmesi, iki temel şartın gerçeklemesine bağlıdır. Bunlar, rehin (ipotek) sözleşmesinin yapılması ve hakkın, uçak siciline tescil edilmesidir.

Güvenlik Parametreleri

Bağlantı güvenliğinin sağlanması için güvenlik duvarları, SSL sertifikası korumaları bulunan firmamız düzenli olarak sızma testlerine tabi tutulmaktadır.

Sigorta Kapsamları

Mesleki mesuliyet, emniyeti suistimal, taşınan para ve değerli evrak sigortaları başta olmak üzere firmamız bankalara ve kurumlara özel sigorta kapsamları ile hizmet vermektedir.

Teknolojik Altyapı

Teknolojideki gelişmelerin odağındaki firmamız; gelişen teknolojileri yakından takip ederek altyapı, donanım ve yazılım yatırımlarını artırmaktadır.

Faaliyet Noktaları

Türkiye’nin 81 ilinde hizmet vermekte olan firmamız anlaşmalı hukuk büroları ve avukatları ile her gün büyümekte ve Türkiye’nin tüm ilçelerinde ipotek tesisi ve tescili hizmetlerini sağlamaktadır.