airplane-vector-model2Türk hukukunda hava araçları üzerinde ipotek tesis edilmesi hususu, mevzuatta Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 69 ve devamı maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

Türk hukukunda taşınır bir mal üzerinde rehin kurulması, kural olarak, bu taşınır malın alacaklıya veya temsilcisine teslim edilmesi koşuluna bağlanmıştır (MK m. 939). Bu koşul, bazı hâllerde taşınır malların güvence olarak gösterilmesine engel teşkil eder.

Bir hava aracı üzerinde rehin hakkının nasıl kurulacağı hususu Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 70. maddesinde düzenlenmiştir.

Bu maddeden de anlaşılacağı üzere, bir hava aracı üzerinde hava aracı ipoteğinin tesis edilebilmesi, iki temel şartın gerçeklemesine bağlıdır. Bunlar, rehin (ipotek) sözleşmesinin yapılması ve hakkın, uçak siciline tescil edilmesidir.